آموزشيار

معرفي

آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
ايده پرداز با سالها مطالعه و تحليل بر نياز هاي نرم افزاري انواع موسسات آموزشي، در سامانه آموزشيار تمامي فرايند هاي لازم و ضروري جهت اداره دقيق و سريع موسسات را در نظر گرفته است. فرايند هاي در نظر گرفته شده مشمول امور مرتبط آموزشي از زمان برنامه ريزي درسي، كلاسها و مديريت اساتيد گرفته تا مديريت و ثبت نام دانشجويان، حضور و غياب، ثبت نمرات، ارائه گواهينامه هاي پايان دوره ها و حتي كنترل دقيق مالي مي باشد.
برخي از بخش هاي موجود در آموزشيار در ذيل آمده اند :
- امور دانشجويان :
در اين بخش مي توان پرونده تمامي دانشجويان فعال و سابق موسسه را بايگاني كرد و بر اساس هر كدام از مشخصات مورد نياز، آنها را جستجو، طبقه بندي و گروه بندي نمود.
از اين بخش مي توان براي ثبت پرونده دانشجويان جديد، درج عكس آنها ( با امكان دريافت فوري عكس از طريق وب كم ) و ثبت نام آنها در كلاس هاي مورد نظر استفاده نمود.
همچنين در اين بخش مي توان اطلاعات ريز مالي هر دانشجو دست يافت و انواع گزارش هاي لازم در زمينه نحوه و ميزان پرداخت ها، دانشجويان بدهكار و بستانكار و... مشاهده و چاپ نمود. در بخش امور دانشجويان نيز مي توان براي صدور كارت دانشجويي، برنامه هفتگي دانشجو و... اقدام نمود.
- امور اساتيد :
در بخش امور اساتيد مي توان پرونده تمامي اساتيد مشغول به آموزش و يا سابق را با درج مشخصات مورد نياز آنها ثبت نمود. از ويژگي هاي اين بخش امكان تعيين دروس قابل ارائه توسط اساتيد است تا ضمن تعيين تخصص هاي هر كدام از آنها، در زمان تعريف يك كلاس، اساتيدي با تخصص هاي مرتبط به موضوع كلاس پشنهاد شوند.
امور مالي هر استاد نيز در اين بخش قابل كنترل و نظارت مي باشد و مي توان علاوه بر ثبت حق التدريس هاي تعيين شده اساتيد، پرداخت هاي جديد به آنها را ثبت نمود و گزارش هايي از پرداخت هاي انجام شده به آنها را مشاهده و چاپ كرد.
همچنين از اين بخش مي توان براي اساتيد، كارت هاي ورود به موسسه، برنامه هفتگي، فهرست حضور و غياب و... را ارائه داد.
- امور كلاسها :
بخش امور كلاس ها به منظور ايجاد انواع كلاسها، ثبت مشخصات آنها مانند موضوع درسي، نوع برگزاري، جنسيت، محل و ساعت برگزاري، روز هاي برگزاري، تعيين استاد و... مي باشد.
همچنين در اين بخش مي توان دانشجويان كلاسها را مشاهده كرد و به پرونده هاي آموزشي و مالي آنها دست يافت. ثبت نمرات، انتقال دانشجويان، انحلال كلاس ها و... از ديگر امور مهم قابل انجام در اين بخش است.
از ويژگي هاي آموزشيار امكان طراحي گواهينامه و چاپ انواع گواهي هاي پايان كلاس ها و دوره ها است كه از اين بخش مي توان به اين امكان دست يافت.
- امور دروس :
در بخش امور دروس، موسسات مي توانند تمامي دوره هاي خود و موضوعات مرتبط به آنها را ثبت نمايند و همچنين به طبقه بندي كردن آنها و تعريف دروس پيش نياز و شهريه ها بپردازند.
سامانه آموزشيار در هنگام تعريف كلاس ها و ثبت نام دانشجويان، محدوديت ها و قوانين تعريف شده موسسات در اين بخش را به صورت خودكار كنترل مي نمايد.
- امور مالي :
يكي از مهمترين ويژگي هاي آموزشيار، بهره گيري از امكانات مالي جامع و دقيق است كه به مديران موسسات امكان مي دهد تا به سرعت به تمامي گزارش هاي پر اهميت مالي موسسه، دانشجويان و اساتيد دسترسي مستمر داشته باشند.
موسسات در اين بخش مي توانند تمامي دريافت ها، پرداخت ها، ساير درآمد ها و هزينه ها را ثبت نمايند و همچنين با استفاده از فرم هاي معيني امور چك، نظارت كامل را بر چك هاي دريافتي داشته باشند.
- گزارش گيري :
سيستم آموزشيار ايده پرداز مجهز به مركز گزارشات بسيار كامل و كاربردي است. با داشتن بيش از 80 گزارش گوناگون، مديران موسسات همواره به اطلاعات ضروري و مورد نياز خود در هر زمان دسترسي خواهند داشت.
از ويژگي هاي بارز اين سيستم، امكان طراحي و ساخت انواع گزارش هاي مورد نياز موسسات است كه مي توان علاوه بر سفارش دهي ساخت گزارش هاي اختصاصي خود به شركت ايده پرداز، موسسات مي توانند در صورت داشتن افرادي آشنا به امور پايگاه داده، خود به طراحي گزارش هاي لازم بپرازند.

راه اندازي سامانه

ايده پرداز چه چيزي ارائه مي دهد :
سيستمي با توانايي و قدرت مديريت امور تمامي جنبه هاي موسسات آموزشي. با نصب اين نرم افزار در مركز و در صورت وجود تمامي شعبه هاي يك آموزشگاه، آموزشيار امكان مديريت جامع و نظارت بر عملكرد روزانه را به مديران آموزشي خواهد داد. اين نرم افزار در تمامي زمينه هاي برنامه ريزي كلاس ها، تعيين اساتيد و مشخصات هر يك از كلاس ها تا ايجاد پرونده دانشجويان، ثبت نام آنها و اداره امور مالي موسسه ابزار و ماژول هاي خاص ارائه مي دهد.
موسسات آموزشي صاحب چه چيزي مي شوند :
با راه اندازي آموزشيار در موسسات آموزشي، تمام فرايند مديريت موسسه تحت پوشش يكپارچه قرار خواهد گرفت. اين سيستم در نقاط مختلف موسسه از جمله كانتر هاي ثبت نام، امور آموزشي، امور مالي و مديريت نصب مي شود تا ميان اين بخش ها هماهنگي هاي لحظه اي و خودكار صورت گيرد.
موسسات نياز به چه امكاناتي دارند :
آموزشيار قابليت فعاليت در تمامي موسسات آموزشي فارغ از نوع و گستردگي فعاليت هاي آنها را دارد و نياز هاي راه اندازي اين سيستم نيز منطبق بر ميزان فعاليت هاي موسسه خواهد بود. تا به امروز ايده پرداز در زمينه گستردگي كار به 3 روش ذيل عمل كرده است :