نمايش اخبار

آژانس مسافرتي اريسمان سفر به جمع مشتريان ايده پرداز پيوست

شركت خدمات گردشگري اريسمان سفر با عقد قرارداد در تاريخ 24 مهر 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.

شركت خدمات گردشگري اريسمان سفر با عقد قرارداد در تاريخ 24 مهر 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.
شركت خدمات مسافرتي اريسمان سفر واقع در ميرداماد با كادري مجرب و آگاه در زمينه ايران گردي و جهانگردي و با پرسنل كارآزموده و متخصص كار خود را با انگيزه بالا و با شعار هميشه حق با مشتري است شروع به فعاليت كرده است .
كليه تور ها ، هتل ها ، پرواز ها و اقامت در كليه كشور ها به صورت آنلاين و در حضور مشتري در همه فصل ها انجام مي شود .
به غير از مديريت كل آژانس ، اين مجموعه داراي مديران در بخش هاي مختلف ( تور تركيه ، تايلند ، دبي ) حسابداري و بخش IT ميباشد .
اين شركت با سابقه درخواست ايجاد يك پايگاه آنلاين اطلاع رساني داشت تا بتوانند خدمات تخصصي خود را اعلام نمايند و با ايجاد صفحات مخصوص خدمات خودرا اعم از تور ها، هتل ها و اماكن ديدني، به اطلاع رساني اين خدمات بپردازند.

اين آژانس فعال و با سابقه نيز به منظور اطلاع رساني خدمات خود در قالبي جذاب نياز بهطراحي وبسايتي با ويژگي هاي ذيل را داشتند :
- استفاده از تصاوير و مطالب جالب جهت نمايش در سايت
- ايجاد بخشي مجزا به منظور ارائه و نمايش تور ها و توضيح خدمات و برنامه آنها
- استفاده از فناوري Responsive جهت نمايش صحيح و سازگار با انواع رسانه هايي چون موبايل و تبلت ها
- امكان تغيير و تصحيح محتواي سايت به صورت لحظه اي
- نياز به ابزار SEO براي افزايش رتبه در موتور هاي جستجو
- داشتن بخشي مدpanyفساي؇ ايي چونيل را داشتi>- ياخ هيد ؆ رهاt٨spons٧يب بمٌ
ه
ه< />ه< />ه< />h< />il pulil pull pر تاردا4رداز 138 اl pر تاrat="mrat="-defaulكت خد اl pر تاrat="تخdiv><>
  • <ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/1471ٯdy"><٧ر ٨مٌspsi ٬اب٧ ب يسا هsi٧ح؊ مديرا بز؇sهاt h3ng"ر تاrato"row Lisa٧ر ٨مٌspsi ٬اب٧ ب يسا هsi٧ح؊ مديرا بز؇sهاt h3nir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<د دdy"><ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/14641ٯdy">il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/13440ٯdy">il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/13438 dy">il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/11683ٯdy">il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/11612ٯdy"><خ اا٧ د i/ ز ن ا ٬.
    il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/11519ٯdy">il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/1147ٯdy"><ٴ٧ بزاخ هي ٳاس٧يٲiب ا بحاايش رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisaش٧ بزاخ هي ٳاس٧يٲiب ا بحاايش رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/11257ٯdy"><لٺh3n ا بمٌلebDesign" ساس٧يٲژا h3اٳهsب د ii٧حش٧ بز؇sهاt h3ng"ر تاrato"row Lisa؄ٺh3n ا بمٌلebDesign" ساس٧يٲژا h3اٳهsب د ii٧حش٧ بز؇sهاt h3nir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/10511ٯdy"><ش٧ بزاخ هي ٴ از٪٪ n"Dيايn٧ا gپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisaش٧ بزاخ هي ٴ از٪٪ n"Dيايn٧ا gپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/10489ٯdy">< ٨مشمد ٌh3ي؄3 اا,lش/h3يسماٳه ه اهش رgخٌت/ ٴاخ هي ٴ ازه؏ ب iهsهاt h3ng"ر تاrato"row Lisa ٨مشمد ٌh3ي؄3 اا,lش/h3يسماٳه ه اهش رgخٌت/ ٴاخ هي ٴ ازه؏ ب iهsهاt h3nir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/10456ٯdy">il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/10378 dy"><هs؄3سٲبازاtgشl.il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/10276ٯdy">il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/10231ٯdy"><ي؄3 اlيh3ها h3nزد ٳامn" دh3nrل h3ئدn"Dح؊ مديٴ٧ بزهsهاt h3nl/ hار ٧i٪فh3پrل h3ئ؀وn"Dh iل h3ئ؈n"؈؅شl//؄ebDesign"رgه يز٧ ي hi٧ ٨مٴٯ.g"ر تاrato"row Lisaي؄3 اlيh3ها h3nزد ٳامn" دh3nrل h3ئدn"Dح؊ مديٴ٧ بزهsهاt h3nl/ hار ٧i٪فh3پrل h3ئ؀وn"Dh iل h3ئ؈n"؈؅شl//؄ebDesign"رgه يز٧ ي hi٧ ٨مٴٯ.ir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/10229ٯdy"><ش٧ بز٧خ هي ٳه يز؈ ش ٴ ازبشحآاisشااي رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisaٴ٧ بز٧خ هي ٳه يز؈ ش ٴ ازبشحآاisشااي رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/9922ٯdy"><آٺh3nr٧٧٧٦اtg SSLشا ؇s؊هت ٪؊ ٴش يه؄؇تهاt h3ng"ر تاrato"row Lisa٢ٺh3nr٧٧٧٦اtg SSLشا ؇s؊هت ٪؊ ٴش يه؄؇تهاt h3nir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/9848 dy"><لebDesign"رgه يزرg٧٧؄اح؊ اريسمان سفن ؊ا٧ ٮ 10 ٧ن سف1396شا اا ٴپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign"رgه يزرg٧٧؄اح؊ اريسمان سفن ؊ا٧ ٮ 10 ٧ن سف1396شا اا ٴپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/9846ٯdy"><٢ebDesign"رgه يز ساigر آاهااg رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign"رgه يزh3اigر آاهااg رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/9383ٯdy"><هs3nههاٴه ٧ژ خٌتs3اش؈ ٨مشنهزiب جهت ٴigh؈؅"اا hمh اب ig"ر تاrato"row Lisaهs3nههاٴه ٧ژ خٌتs3اش؈ ٨مشنهزiب جهت ٴigh؈؅"اا hمh اب iir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/9134ٯdy"><٢ebDesign"رgه يزiبهi٧هgاi٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign"رgه يزiبهi٧هgاi٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/8666ٯdy">il pull pر ت'ratoiv>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷٳمحزه hir>hi hhز٧ههsهاt h3nlسمان سف٨ il p>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/8665ٯdy"><٢ebDesign" h ؊ ش3nآز ي ه.il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7647ٯdy"><٢ebDesign" h ؊ ش3hمش اش3 h٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" h ؊ ش3hمش اش3 h٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7646ٯdy"><٢ebDesign" h ؊ ٬٧؄ پ٧؈وsسمان سف٬ه٧hٴ٧ بزهsهاt h3ng"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" h ؊ ٬٧؄ پ٧؈وsسمان سف٬ه٧hٴ٧ بزهsهاt h3nir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7645ٯdy"><٢ebDesign" h ؊ شs؄ ht هh3nr سi٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" h ؊ h؄ ht هh3nr سi٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7644ٯdy">< ٧ژ ؇3؊ا٧هط؄3 ؇ iزi ؇ ٴ ٧٬ز زlيهيا هاt h3n 3nههاٴg"ر تاrato"row Lisa ؇ژ ؇3؊ا٧هط؄3 ؇ iزi ؇ ٴ ٧٬ز زlيهيا هاt h3n 3nههاٴir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7643ٯdy">il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7642دdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ tز ٴ٧٬ٱ ٨i؇ رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row LisaآebDesign" ؇ ؊ tز ٴ٧٬ٱ ٨i؇ رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7641دdy"><آebDesign" ؇ ؊ tsesi ٴٲh3>ير وphttps://caspianaero/" targe"><_blanka بgnlي ir>٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row LisaآebDesign" ؇ ؊ tsesi ٴٲh3>ير وphttps://caspianaero/" targe"><_blanka بgnlي ir>٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv>ير وphttps://caspianaero/" targe"><_blanka بgnlي ir>٧ي اريسمان سفن ؊ا٧ ٮ 08ش1395٧ا اا ٴپا٧iهsهاt h3nlي ه ازil pulil pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7640دdy"><آebDesign" ؇ ؊ ٧ ٧٧ ٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row LisaآebDesign" ؇ ؊ ٧ ٧٧ ٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7639ٯdy"><آebDesign" ؇ ؊ يص ش h3ا ه؇ رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row LisaآebDesign" ؇ ؊ يص ش h3ا ه؇ رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7638دdy"><آebDesign" ؇ ؊ ٧ ه٧ ؊ ه زlه٧gn"٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row LisaآebDesign" ؇ ؊ ٧ ه٧ ؊ ه زlه٧gn"٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7637ٯdy"><٢ebDesign" h ؊ ش٧٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row LisaآebDesign" ؇ ؊ ه٧٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7636ٯdy"><پژٴ ٧٬tش زl ب٧ ٴپا٧٢ebDesign"٧ؾا3n ش"٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisaپژٴ ٧٬tش زl ب٧ ٴپا٧٢ebDesign"٧ؾا3n ش"٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7635ٯdy"><٧tزlه ؇ر ٧فن ؊ زl ب٧ ٴپا٧٢ebDesign"٧ؾا3n ش"٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٧tزlه ؇ر ٧فن ؊ زl ب٧ ٴپا٧٢ebDesign"٧ؾا3n ش"٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7634ٯdy"><٢ebDesign"رg ؇ ؊ اؾا3n ش" ٳمام h3n ؇ هtاt 3iل3 l 3h3nl3 سم سج3g"ر تاrato"row LisaآebDesign"رg ؇ ؊ اؾا3n ش" ٳمام h3n ؇ هtاt 3iل3 l 3h3nl3 سم سج3ir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7633ٯdy">< ا3nl3nٴtsi ش ل3 ٪اا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisaرgا3nl3nٴtsi ش ل3 ٪اا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7632دdy"><٧gn؊ ههsin ؊ si٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa ا ههsin ؊ si٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7631دdy"><آebDesign" ؇ ؊ t3 پ3٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ t3 پ3٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7630دdy">< ا ههsiف ٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa ا ههsiف ٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7629ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ هi؇ 5يا٧ اtٳمام h3n ؇ هtاt3t3 ٧٧33g"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ هi؇ 5يا٧ اtٳمام h3n ؇ هtاt3t3 ٧٧33ir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7628ٯdy">< ا ه3ٳ ه٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa ا ه3ٳ ه٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7627ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ t٧٧gn"؇ هesi ٴ ( PITO )"؇هاt h3n ٴٯg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ t٧٧gn"؇ هesi ٴ ( PITO )"؇هاt h3n ٴٯir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7626ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ زا٢٧ ٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ زا٢٧ ٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7625ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ زا٢٧ ٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ زا٢٧ ٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7624ٯdy">< ام h3n ا i ش اما iپاi ا ب t3 با3n٧ ٧ بز ٳ ٴ اt ش" شg"ر تاrato"row Lisa ام h3n ا i ش اما iپاi ا ب t3 با3n٧ ٧ بز ٳ ٴ اt ش" شir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7623ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ GTravel٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ GTravel٧ا رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7622دdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ رts٧tlيh3ها ؇3n ؇ز٬3هg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ رts٧tlيh3ها ؇3n ؇ز٬3هir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7621دdy"><آebDesign" ؇ ؊ 5ياااtlيh3ها ؇3n ؇زesiگ g"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ 5ياااtlيh3ها ؇3n ؇زesiگ ir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7620دdy"><ش٧ بزي ه بlh3gn"ب اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisaٴ٧ بزي ه بlh3gn"ب اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7619ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ زlh3 ؊ttهsهاtي اريسمان سف ؇ هtا ا س tt ٭ظا؇sٲlا سg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ زlh3 ؊ttهsهاtي اريسمان سف ؇ هtا ا س tt ٭ظا؇sٲlا سir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7618ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ ز٨رج٨اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ ز٨رج٨اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7617ٯdy"><ٳمامig h3n مهitهsٱ ما٪ٮصص ا س tt ج3 ؈٪ٮصص t3لt3s چit ؇ هtاt3لt3s م t3g"ر تاrato"row Lisa tاهt3 مn مهitهsٱ ما٪ٮصص ا س tt ج3 ؈٪ٮصص t3لt3s چit ؇ هtاt3لt3s م t3ir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7616ٯdy"><ي اريسمان سفtٴsب؇tٷهs٧ ؇زي ط٢ebDesign" ؇sig ٴg"ر تاrato"row Lisaي اريسمان سفtٴsب؇tٷهs٧ ؇زي ط٢ebDesign" ؇sig ٴir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7615ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ زt؇ ش" شهاt h3n زg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ ؆؇ ش" شهاt h3n زir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7614ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ آهlپا سnهsسم؆م؆٨اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ آهlپا سnهsسم؆م؆٨اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7613ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ h3 ط هtlهt سn٨اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ h3 ط هtlهt سn٨اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7612دdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ گ آ ؇هs ؇؆م؆٨اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ گ آ ؇هs ؇؆م؆٨اجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7611دdy"><آebDesign" ؇ ؊ رtج3n n باجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ رtج3n n باجt رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7610دdy"><آebDesign" ؇ ؊ ؇زپ؇اج3n ؾاا؇sهاt h3n gg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ ؇زپ؇اج3n ؾاا؇sهاt h3n gir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7609ٯdy"><>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir>٢ebDesign"؇ر ٴٲ٨ٴg"ر تاrato"row Lisa>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir>٢ebDesign"؇ر ٴٲ٨ٴir>il pull pر ت'ratoiv>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7608ٯdy"><٢ebDesign"ر Des ؊ شسt٧ چ٧ ؊ باجر رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign"ر Des ؊ شسt٧ چ٧ ؊ باجر رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7607ٯdy"><٢ebDesign"ر Des ؊ ش Dessig ٴفبارجر هارشپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign"ر Des ؊ ش Dessig ٴفبارجر هارشپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir> ٧ن ا ؇ ها ا؇؊ ٨ا ااtgپا٧iهsهاt h3nهs3n ههاgٯزil pulil pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7606ٯdy"><٢ebDesign"ر Des ؊ Go Persia٨ارجر هارشپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign"ر Des ؊ Go Persia٨ارجر هارشپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir> ٧ن از٨ا ااtgپا٧iهsهاt h3nهs3n ههاgٯزil pulil pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7605ٯdy"><٢ebDesign"ر Des ؊ ر ؇Dest هh3n٨ارجر هارشپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign"ر Des ؊ ر ؇Dest هh3n٨ارجر هارشپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir> ٧ن اا ؇ ها ا؇؊ ٨ا ااtgپا٧iهsهاt h3nهs3n ههاgٯزil pulil pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7604ٯdy">< هg ؇ٴg٧ بزٱٳt ؇g اgi h3ngg"ر تاrato"row Lisa هg ؇ٴg٧ بزٱٳt ؇g اgi h3ngir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7603ٯdy"><٢ebDesign" ؇ ؊ tسبزiكهsهاt h3n ٴg"ر تاrato"row Lisa٢ebDesign" ؇ ؊ tسبزiكهsهاt h3n ٴir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7602دdy"><ٴ٧ بز٪ٮصص ا؇؊ ؇؇ب ؇iهsر س ز٧ب اجر رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اg"ر تاrato"row Lisaٴ٧ بز٪ٮصص ا؇؊ ؇؇ب ؇iهsر س ز٧ب اجر رgپا٧iهsهاt h3nlي ه اir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7601دdy"><آ هٯه خافٴ٧ بزٮخ هي ٯ اNavitaire is٧ بٯ.g"ر تاrato"row Lisa٢ هٯه خافٴ٧ بزٮخ هي ٯ اNavitaire is٧ بٯ.ir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7600دdy"><ه ؇Tripadvisorزبش ابi زt هh3nl؇؇3٧ بزl؇ زtهhsزابا؇ بih3زٮهفهn ه g"ر تاrato"row Lisa ه ؇Tripadvisorزبش ابi زt هh3nl؇؇3٧ بزl؇ زtهhsزابا؇ بih3زٮهفهn هir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7599ٯdy"><ه t؇hsا؅٬؇n٨ا؇s؆پ؆پضه زپ ؇tه ؇اشخص ٯiهs٧؇stهn٧iپاشg"ر تاrato"row Lisaه t؇hsا؅٬؇n٨ا؇s؆پ؆پضه زپ ؇tه ؇اشخص ٯiهs٧؇stهn٧iپاشir>il pull pر ت'ratoiv>ير وpaIatiWebservice" targe"><_blankaههir>3 ؇tٲضه زپ ؇tه ؇اشخص ره ٲiهnٯز ؁زiٳپtسخ hsث سزٴ٧ بز؆i ٧iرهg؇ر٬؇n٨ا؇s؆پ؆ٲ٨ها؇اil p>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7598دdy"><>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir>gebDesign"؇هhsي ه ز٨٬ هi٧ا؆؈ g"ر تاrato"row Lisa>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir>gebDesign"؇هhsي ه ز٨٬ هi٧ا؆؈ ir>il pull pر ت'ratoiv>l pر تايdy"><ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7597>dy">il pull pر ت'ratoiv>ير وpaarticle/features_of_office_aunagations" targe"><_blankaهه ه ؇؆شٴاir>ع؇ٲ٢ebDesign"؈ ؾاٴ؈ش؆ه اnٲها؇؇٧ss شn ه٧اٴ.il p>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7596دdy"><>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir>gebDesign"؇هhsي ه ز٢ ه٬ ٴg"ر تاrato"row Lisa>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir>gebDesign"؇هhsي ه ز٢ ه٬ ٴir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7595دdy">ير وpaarticle/features_of_office_aunagations" targe"><_blankaهه ه ؇؆شٴاir>؇٧ebDgn"ققن؈سg"ر تاrato"row Lisa؇اhsin س؇ هiا؇٧siا ٬٧>ير وpaarticle/features_of_office_aunagations" targe"><_blankaهه ه ؇؆شٴاir>؇٧ebDgn"ققن؈سir>il pull pر ت'ratoiv>ير وpaarticle/features_of_office_aunagations" targe"><_blankaهه ه ؇؆شٴاir>ٵه٧؊سiا اD پاsis ؇nس ٧ؾاٴجه خخ هي ٯ ا-؇ ؇i-ب؇٧ebDign"ههhs زققن؈س اDا؇اhsin ٧بٴil pulil pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7594دdy">ير وpaWhiteLabel" targe"><_blanka ا؇ ؇iDsD؇ir>ا؇n٢ هٯه g"ر تاrato"row Lisatه٧٧اس؇n هههاDسج؊>ير وpaWhiteLabel" targe"><_blanka ا؇ ؇iDsD؇ir>ا؇n٢ هٯه ir>il pull pر ت'ratoiv>ير وpaWhiteLabel" targe"><_blanka ا؇ ؇iDsD؇ir>ا؇n ٨هiز٨اه اٳ٢ هٯه ( Amadeus )il pulil pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7593دdy"><ه بhازٴ٧ بزD٧اٯn٨اش٧ بزD هٯه ٨؇زه؄ هٲ ؇ hsiازاDsD؇g"ر تاrato"row Lisat بhازٴ٧ بزD٧اٯn٨اش٧ بزD هٯه ٨؇زه؄ هٲ ؇ hsiازاDsD؇ir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7592دdy">il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7591دdy"><٨ nس؇ سnج شا خجٰ؇3شا خ؆؁هign"هه؇ٷ٨ع؇3 شابز هاباٳ؇g"ر تاrato"row Lisa٨ nس؇ سnج شا خجٰ؇3شا خ؆؁هign"هه؇ٷ٨ع؇3 شابز هاباٳ؇ir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7590دdy">il pull pر ت'ratoiv>ير وpaWebDesign" targe"><_blankaٷ ح ه ؇ir> ب اابا اا ٴا٧ ٧ هياٯn٧ n هياٴٯ.il p>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7589ٯdy"><٧ ٴ2015Microsoft Visual Studioبh؇ ب ٴ هhi٨ ه اi ه ٧؇؆ هios" ر تاrato"row Lisaه؆ٴ2015Microsoft Visual Studioبh؇ ب ٴ هhi٨ ه اi ه ٧؇؆ هiosir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7588دdy"><ٴابزخ3خ هيٲ ه ؇iه٪آ ٧با ٬ ها ٴ؇٧ ٧ هياٯnههه" ر تاrato"row Lisaٴابزخ3خ هيٲ ه ؇iه٪آ ٧با ٬ ها ٴ؇٧ ٧ هياٯnهههir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7587دdy"><جٴ؆هٱا ٯ اا ا اجهٯاه٨ ؾs بر nا ‌sه" ر تاrato"row Lisa٬ٴ؆هٱا ٯ اا ا اجهٯاه٨ ؾs بر nا ‌sهir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7586ٯdy"><ٴابزتخ3ٵٲ ه ؇i ا٪ا هياٯnٴٯ" ر تاrato"row Lisaٴابزتخ3ٵٲ ه ؇i ا٪ا هياٯnٴٯir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7585دdy">< ا٪هعا ؁رt ٵعزس ٧ ٨ر nا؆؆ا٪خ3ٵر ا؇٧اi ٧ٴ ٧ا؇n ٧iؾ٨ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnههه" ر تاrato"row Lisa ا٪هعا ؁رt ٵعزس ٧ ٨ر nا؆؆ا٪خ3ٵر ا؇٧اi ٧ٴ ٧ا؇n ٧iؾ٨ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnهههir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7584دdy"><ٴابز ٯ ؇٧ ه٧ هبhiؾhi٧ هياٯn٧ٴٯ" ر تاrato"row Lisaٴابز ٯ ؇٧ ه٧ هبhiؾhi٧ هياٯn٧ٴٯir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7583دdy"><٢ebDign" ٳ؇3 اب ه 2000با ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnههه" ر تاrato"row Lisa٢ebDign" ٳ؇3 اب ه 2000با ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnهههir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7582دdy"><٢ebDign"ه٧ با ٴ؇٧ ٧ هياٯn٧ n هياٴٯ" ر تاrato"row Lisa٢ebDign"ه٧ با ٴ؇٧ ٧ هياٯn٧ n هياٴٯir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7581دdy"><٨؇ٱا ه؇آebDign" ٳ؇3 ا ابh ٱ nٳ؇ هiاٲ ه ؇iلDظاDاه٪ه٧اٳه ٱ ؇٧؆" ر تاrato"row Lisa٨؇ٱا ه؇آebDign" ٳ؇3 ا ابh ٱ nٳ؇ هiاٲ ه ؇iلDظاDاه٪ه٧اٳه ٱ ؇٧؆ir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7580دdy"><آebDign" ٳ؇3 ٳه؇اDهٯ؇ه٨اخ3هٯا ٴ؇٧ ٧ هياٯnههه" ر تاrato"row Lisa٢ebDign" ٳ؇3 ٳه؇اDهٯ؇ه٨اخ3هٯا ٴ؇٧ ٧ هياٯnهههir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7579ٯdy"><ٶ٧ اٴٯ ٴابز ٳ؇3 ٧ هياD؇هnبا ا ٴ؇٧ ٧ هياٯn" ر تاrato"row Lisaهٶ٧ اٴٯ ٴابز ٳ؇3 ٧ هياD؇هnبا ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7578دdy"><ٴابز ٳ؇3 ٧ هبك (DebDign" ٳ؇3 ٧ٵ؇ ٴ )با ٬ ها ٴ؇٧ ٧ هياٯnٶ٧ اٴٯ" ر تاrato"row Lisaٴابز ٳ؇3 ٧ هبك (DebDign" ٳ؇3 ٧ٵ؇ ٴ )با ٬ ها ٴ؇٧ ٧ هياٯnٶ٧ اٴٯir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7577ٯdy">il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7576ٯdy"><بhاhهn ؇؇ ؇؆اٲ ه ؇iه٪ه٧ا ٱه ٱ ٬؇٧؆ هطDebDign" ٳ؇3 ٵ؇D؇i" ر تاrato"row Lisaٱها؇iهn ؇؇ ؇؆اٲ ه ؇iه٪ه٧ا ٱه ٱ ٬؇٧؆ هطDebDign" ٳ؇3 ٵ؇D؇iir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7575دdy"><ٲ ٴ٧ ه n ه٨ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnههه" ر تاrato"row Lisaٱٲ ٴ٧ ه n ه٨ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnهههir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7574دdy"><٨؇ا ه؇٧DebDign" ٳ؇3 ٨ٴهٳ٧nٳ؇ ؇؆اٲ ه ؇iه٪ه٧ا ٱه ٬؇٧؆" ر تاrato"row Lisa٨؇ا ه؇٧DebDign" ٳ؇3 ٨ٴهٳ٧nٳ؇ ؇؆اٲ ه ؇iه٪ه٧ا ٱه ٬؇٧؆ir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7573دdy"><ههه ٴابز ٳ؇3 ٳٳ؇ا؇ ه ه٧؄٨اخ3 هٯا ٴ؇٧ ٧ هياٯn" ر تاrato"row Lisaههه ٴابز ٳ؇3 ٳٳ؇ا؇ ه ه٧؄٨اخ3 هٯا ٴ؇٧ ٧ هياٯnir>il pull pر ت'ratoiv><>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7572دdy"><ٳ؇ ؇؆اٲ ه ؇iلDظاDا هn٧ا ه ا٬؇٧؆خههيا هnاٴٯ" ر تاrato"row Lisa ه ؇؆اٲ ه ؇iلDظاDا هn٧ا ه ا٬؇٧؆خههيا هnاٴٯir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pull pر تاي<>l pر تاي<ه گر'width: 86ن he6 ب: 56ن'ir>il pull pر تاي<>ير وparatoShow/7571دdy"><ٴابز ٳ؇3 كلDاٳ ٴ؇ٯبا ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnههه" ر تاrato"row Lisaٴابز ٳ؇3 كلDاٳ ٴ؇ٯبا ا ٴ؇٧ ٧ هياٯnهههir>il pull pر ت'ratoiv>il pulil pulil pulil pulil pulil pulil pulil pulil pull pر ت"row RowSpace><>il pull pر ت"PرFooter><>l pر ت"cv><>l pر ت"row><>l pر ت"col-sm-5ah5>ٯب؇ا ٧>l pnٴکزایياٯnٯزس؇ 1380بh؇ٯف لی ؆ماٲه٧یخ3صیس؇n ٧نی، ٯ یوD ٲیفع٧لیزرٳیخ ٯبhDغ؇n کٯ.ٯزس؇ ه٧یابٯییبhعقٯ چ؆ی قبhبٯ زح ٲا٧یس؇ٲ ٧نی، ٯ یوD ٲیج٧ی هیا هسب زیهٴکز٧یخ3صی هیهطلDع٧زیهزو ٴیهنیnهٲسی؇سز لی ؅Dص ل؇زبh هیخ٧ی ٲج؇٧؆ی سطDیٴکز؇سق٨h کٯٯ.>ير ت"pad96 ب10 Yellow>ر وpaAboutUsaهطلDع٧زک ٴکز؇یياٯn...ir>il pulil pull pر ت"col-sm-3ah5>يسزولیٲوخ3خ هيٳ؇ٲ؊ ٴ>l pn٪؇بh-سع٧يDبhٌبب ؅DDٌ ٧Dد 47lil pull paهیی hببهطی: mailus[at]سمان .comlil pull paهیی ٴیه؆ی: ips[at]سمان .comlil pulil pull pر ت"col-sm-4ah5>هببهطبh؇ی3خاٯn>l p itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">-خی3بh؇یزآبh ٴ؅Dی،<هی3بh؆"ulil pull p٪؄ مDٳ: 88220741-021lil pull pٴ؅D اک: 88024278-021lil pull pهیی Dببهطبh؅Dییي:ceo[at]سمان .comlispanulil pull pهیی ٧Dد ٴ: sales[at]سمان .comlil pull pulير وphttps://www.instagram.comيسمان corp"ulرٯ گري ارIسمان سفر Socials/instagram.piv>dy">ير وphttp://www.facebook.comيسمان "ulرٯ گري ارIسمان سفر Socials/facebook.piv>dy">ير وphttps://www.linkdy">ير وphttps://twitter.comIسمان corp"ulرٯ گري ارIسمان سفر Socials/twitter.piv>dy">ير وphttps://plus.google.comu/2/105238055404159195946ٯrel"publisher"ulرٯ گري ارIسمان سفر Socials/googleplus.piv>dy">br /ulbr /ulil pulil pulil pulil pulil pull pر ت"PرFooterCopy96 ب"ull pر ت"cv><>l pر ت"row><>l pر ت"col-md-2 cvl-xs-12al pر ت"row><>l pر ت"col-xs-12 text-c/dier><>ير ت"IسPان White" targe"><_blank" dy"><طبDیس؇یيوسئووسط؇یخاٯn>ر وphttp://www.سمان .com ٷبDیس؇یيوسئووسطlرٯر ت"juxOnHoverFlipInX animated" dy"><طبDیس؇یيوسئووسط؇یخاٯn> گرs اريسمان /logoIسمان White.piv>ulir>il pulil pulil pull pر ت"col-md-10 col-xs-12aلها٭قوق؅Dh و ٹن بhهوب ؇ هDبh بابزh اٯn ٭ ظ بhٯ.>il pulil pulil pulil pulil pul!-- DYNAMIC SCRIPTS -->