مجله ايده پرداز

كـلمات كـليدي و كاربرد هاي آن در ديـجيتال ماركتينگ

1396/03/10
كلمات كليديمهم ترين عنصر جستجوگرها براي هر موتور جستجو هستند. انتخابكلمات كليديمناسب براي بهينه سازي،اولين و مهم ترين گام براي كمپين موفق در جستجوگرها است. اگر در اين مرحله اول موفق نباشيد، كه ابتداي جاده پيش رو است و بسيار پر از دست انداز، به احتمال زياد شما فقط زمان و پول خود را از دست داده ايد.
كلمه كليدي ( Keywords ) :
كلمات كليديمهم ترين عنصر جستجوگرها براي هر موتور جستجو هستند. انتخابكلمات كليديمناسب براي بهينه سازي،اولين و مهم ترين گام براي كمپين موفق در جستجوگرها است. اگر در اين مرحله اول موفق نباشيد، كه ابتداي جاده پيش رو است و بسيار پر از دست انداز، به احتمال زياد شما فقط زمان و پول خود را از دست داده ايد. راه هاي بسياري براي تعيينكلمات كليديبرايبهينه سازي سئووجود دارد و معمولا ليست نهايي آنها بعد از تجزيه و تحليل دقيق اين موضوعات حاصل مي شود كه : جمعيت آنلاين چه چيزي جستجو مي كنند،كلمات كليديكه رقباي شما انتخاب كرده اند چه هستند و مهمتر از همه رسيدن به اينكه كدامكلمات كليديهستند كه شما احساس مي كنيد سايت شما را به بهترين نحو ممكن توصيف مي كنند.
1- انتخابكلمات كليديمناسب برايبهينه سازي سئو:
به نظر مي رسد كه زمان مناسب براي اينكه شما به راحتي بتوانيد نتيجه اي مناسب براي جستجوي يك تك واژه را بگيريد قرن ها پيش بوده است! در حال حاضر، وب توسط جمعيت وسيعي از سايت ها احاطه شده است، دستيابي ثابت به رتبه هاي بالا براي جستجوي يك واژه تقريبا غير ممكن است. دستيابي به رتبه بندي بالا و ثابت براي رشته هاي از دو يا سه كلمه هدفي منطقي تر است.
به عنوان مثال، اگر شما يك سايت در مورد اتومبيل داريد، سعي نكنيد روي كلمه كليدي "اتومبيل" كار كنيد. در عوض شما مي توانيد تمركز خود را به رويكلمات كليديمانند "خريد اتومبيل"، "انواع مدل هاي اتومبيل "، "اتومبيل هاي ارزان" و ... بگذاريد. موفقيت برايكلمات كليدييك يا دو كلمه اي بسيار دشوار است و اغلب ارزشِ زمان و زحمت آن را ندارد، بهتر است رويكلمات كليديبسيار خاص و داراي رقابت كمتر تمركز كنيد.
اولين چيزي كه شما نياز داريد، يافتنكلمات كليدياست كه محتواي وب سايت شما را توصيف كنند. در حالت ايده آل، شما مخاطبان خود را به خوبي و درستي مي توانيد بشناسيد و بدانيد كلمات جستجوي آنها به سايت شما منتهي مي شوند. براي نزديك شدن به اين شرايط ايده آل مي بايست از ابزار جستجويكلمات كليديبهره بگيريد.
در هنگام انتخابكلمات كليديبرايبهينه سازي سئوسايت خود، شما نه تنها نياز به در نظر گرفتن تخمين تعداد جستجو هاي ماهانه داريد، بلكه ربط اينكلمات كليديرا به محتواي وب سايت نيز بايد در نظر گرفت. هر چندكلمات كليديمحدود، جستجو كمتري را نسبت بهكلمات كليديعمومي شامل مي شوند، از آنجا كه كاربران علاقه مندتري را به پيشنهاد شما هدايت مي كنند، ارزشمندتر هستند. فرض مي كنيم شما بخشي در وب سايت خود داريد كه مشاوره زماني است كه مي خواهيد يك اتومبيل را تحويل بگيريد. شما ممكن است متوجه شويد كه "خريد قسطي اتومبيل" نتيجه بهتري از كلمه كليدي مانند "خريد اتومبيل قسطي" مي دهد. اين صفحه علاقه كمتري براي افرادي كه صاحب اتومبيل هستند را دارد، در مقايسه با كساني كه پتانسيل خريد اتومبيل را دارند. بنابراين، در هنگام مشاهده تعداد بازديد جستجويكلمات كليديدر هر ماه، مي توانيدكلمات كليديمنحصر به مقالات و محنواي خود را شناسايي كنيد.
2- تعدادكلمات كليديدر صفحه يا تراكم:
پس از انتخابكلمات كليديمناسب كه سايت شما را تشريح مي كنند و مرتبط با خواسته هاي بازديدكنندگان شما هستند، گام بعدي غني تر كردن صفحه خود از اينكلمات كليدياست. اگر چه تراكمكلمات كليديدر صفحه سايت، ديگر از موارد خيلي مهمبهينه سازي سئونمي باشد، اما همچنان بيانگر مرتبط بودن صفحه شما با آنكلمات كليدياست. به طور كلي، تراكم بيشتركلمات كليديدر صفحه نشان از ارتباط بيشتر با آن كلمات است. تراكم توصيه شده براي 2 يا 3 كلمه كليدي اصلي در صفحه، بين 2 تا 7 درصد مي باشد و برايكلمات كليديديگر 2 تا 3 درصد مي باشد.
3- مكان هاي ويژه يكلمات كليدي:
اهميتكلمات كليدينه تنها در بحث كميت آنها، بلكه در كيفيت آنها نيز مي باشد. براي مثال داشتنكلمات كليديبيشتر در عنوان صفحات، Heading و پاراگرافهاي اول بسيار با ارزش تر از داشتن تعداد خيلي زيادكلمات كليديدر پايين صفحه است. به همين دليل است كه نام آدرس اينترنتي ( به ويژه دامنه )، نام فايلها و فولدرها، عنوان صفحه و عنوان Heading در هر بخش اهميت بيشتري از متن معمولي دارد. بنابراين، در شرايط برابر بين شما و رقيبانتان، تفاوت داشتن كلمه كليدي در URL باعثافزايش رنكبسيار زياد شما نسبت به رقيبانتان خواهد شد.1396/03/10
تهيه شده توسط تيم تحريريهايـده پـرداز

محصولات و خدمات پيشنهادي ايده پرداز

در ادامه بخوانید...

آخرين مقاله ها

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.